Yhdistyksen tarkoitus
 

Venäjän luostarien ystävät ry on perustettu 1991 tukemaan venäläisiä luostareita ja edistämään maan luostariperinteen tunnetuksi tekemistä Suomessa.


Venäjän Luostarien Ystävät ry:n säännöt
 

1
Yhdistyksen nimi on Venäjän Luostarien Ystävät ry.

2
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Venäjän ortodoksisia luostareita taloudellisesti sekä edistää Suomessa venäläisen ortodoksisen luostaritradition tuntemusta. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää monipuolista tiedotusta Venäjän luostarien toiminnasta järjestämällä luostaritraditiota koskevia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja sekä yhdistyksen jäsenille pyhiinvaellus- ja talkoomatkoja luostareihin ja kääntämällä ja julkaisemalla luostareiden piirissä eri aikoina syntynyttä kirjallisuutta. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

3
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka toiminnallaan haluaa edistää yhdistyksen päämäärien toteuttamista ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Henkilöjäsenet ovat vuosijäseniä tai ainaisjäseniä. Yhdistyksen vuosijäsenen jäsenmaksun vahvistaa yhdistyksen vuosikokous vuosittain. Liittymismaksua ei ole. Ainaisjäseneksi hyväksytään henkilö, joka suorittaa vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena.

5
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuoroisia.
 
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemiseksi.
 
Yhdistyksen hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsun kirjallisena kullekin jäsenelle.

8
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.   Kokouksen avaus.
2.   Valitaan kokouksen toimihenkilöt.
3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.   Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5.   Esitetään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
6.   Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus tai tilit antavat aihetta.
8.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
9.   Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi ja kaksi muuta jäsentä hallituksen erovuoroisten tilalle.
10.   Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodeksi kerrallaan.
11.   Käsitellään muut asiat, jotka hallitus on tuonut tai jäsenet ovat sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittäneet kokouksen käsiteltäväksi.

9
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

10
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Helsingissä 1.3.2004

Arja Friman, puheenjohtaja
Rainer Ressler, varapuheenjohtaja
Sirpa Moitus
Markku Kinkki, sihteeri